You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


MODULY

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA VOĽBY DAŇ ZA PSOV DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ POPLATKY ZA HROBY POPLATKY ZA ODPAD SPRÁVA CINTORÍNOV EKONOMIKA

DOWNLOAD DEMOZabezpečujeme školenia a semináre v oblastiach :

ovládanie práce s PC
internet
textové editory
tabuľkové procesory
tvorba prezentácií
bezpečnosť na internete

Poplatky za odpad


Tu sú evidovaní občania alebo právnické osoby resp. podnikatelia, ktorí platia poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho a drobného stavebného odpadu.

Obrazovka sa skladá z dvoch listov:

Na pravom liste je zobrazený zoznam poplatníkov.


Zoznam možno triediť podľa všetkých polí uvedených v zozname jednoduchým kliknutím myši na hlavičku príslušného poľa. Podľa zotriedeného poľa sa dá vyhľadávať systémom postupného približovania k vyhľadávanému záznamu. Do poľa Hľadaj sa postupne vpisuje hľadaná hodnota a program sa podľa nej aktuálne nastavuje na najbližší záznam vyhovujúci hľadanému údaju. Pomocou tlačidiel so šípkami sa triedenie prepína na vzostupné a zostupné.

Ďaľšie funkcie :

 • tlačítko Tlačové zoznamy slúži na tlač zoznamov aktuálne zobrazených záznamov v tabuľke.
 • tlačítko Filter slúži na výber zo zoznamu záznamov podľa ľubovoľných kritérií.
 • tlačítko poplatky_za_odpad slúži na zrušenie filtra alebo na aktualizáciu zoznamu, ak sa v evidencii prevádzali zmeny. Táto aktualizácia prebehne automaticky pri spustení formulára alebo pri zadávaní filtra.
 • tlačítko Ročná uzávierka slúži na ročné uzatvorenie platcov, automatické pridelenie nových čísiel výmerov ku platcom, vyrúbenie poplatkov podľa nastavených parametrov a počiatočné nastavenie platcov.

Možnosti nastavenia parametrov :


 • tlačítko Neuhradené slúži na sledovanie platcov, ktorí ku zadanému dátumu meškajú so zaplatením poplatku.
 • tlačítko Neuhr. v min. slúži na sledovanie platcov, ktorí ku zadanému roku majú nedoplatky z minulých období.
 • tlačítko Kontrolná zostava slúži na prehľad platcov, u ktorých sa nezhoduje celkový počet platcov s vypočítaným súčtom sadzieb u platcu.

Dvojitým kliknutím na vybratého občana alebo kliknutím na uško Platca/Frima sa užívateľ prepne na ľavý list, kde sú zobrazené detailné informácie o vybratom poplatníkovi.

Na ľavom liste sú zobrazené detailné informácie o vybratom poplatníkovi.Je tu možné pridávať nového poplatníka do evidencie, upravovať údaje o platcoch alebo vyradiť platcu z evidencie.

U každého občana je možné evidovať tieto údaje : priezvisko, meno, titul, rodné meno, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, adresu trvalého pobytu (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, číslo bytu, časť obce, PSČ, obec, index domu),výmer od dátumu, výmer po dátum, počet osôb na danej adrese, počet detí, počet detí do 18 rokov, niekoľko sadzieb za osobu/deň, vyrúbený poplatok, doteraz zaplatené, dátum úhrady, dátum poslednej čiastočnej úhrady, číslo výmeru, typ splátok a či je poplatok uhradený, neuhradený alebo čiastočne uhradený, či platca platí prostredníctvom SIPO. Ak je zaškrtnutá voľba MNOŽSTVOVÝ ZBER, poplatok sa počíta ako súčin frekvencie odvozu, sadzby poplatku za množstevnú jednotku a objemu zbernej nádoby (nádob).

Automatické funkcie :

 • tlačítko Výmer číslo slúži na pridelenie najbližšieho voľného čísla výmeru občanovi.
 • tlačítko Počet osôb slúži na výpočet osôb s trvalou adresou rovnakou ako je platca a výpočet osôb do 18 rokov a detí
 • tlačítko Vyrúbený poplatok slúži na výpočet poplatku podľa zadaných údajov a dátumov
 • tlačítko Prehľad platieb slúži na evidenciu predpisov, platieb a nedoplatkov ku aktuálnemu poplatníkovi.


 • Ďaľšie funkcie :

  • tlačítko Pridaj alebo kombinácia kláves CTRL+N slúži na pridávanie nových občanov do evidencie platcov za odpad. Po stlačení tlačítka sa ponúknu tri typy platcov. Občan z evidencie, občan mimo evidencie alebo firma. Po výbere občana z evidencie sa ponúkne zoznam občanov s trvalým pobytom. Po vybratí občana sa požadované údaje vyplnia automaticky a občan je po potvrdení Zápisom zaradený ako platca za odpad. Pri ostatných dvoch možnostiach sa požadované údaje musia vyplniť ručne.
  • tlačítko Oprav alebo kombinácia kláves CTRL+O slúži na opravu uložených údajov
  • tlačítko Vyraď slúži na vyradenie občana z evidencie
  • pomocou tlačidiel so šípkami sa posúva po jednotlivých záznamoch
  • tlačítko slúži na vytlačenie tlačových formulárov ako je zoznam, výmer alebo šek ku vybratému občanovi. Výmery sa dajú definovať podľa požiadaviek obce/mesta a podľa verzie programu v Údržbe,Nastaveniach, Definícii textov tlačových zostáv.
  • Tlačítko Návrat alebo klávesa ESC umožní opustiť formulár.