You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


MODULY

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA VOĽBY DAŇ ZA PSOV DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ POPLATKY ZA HROBY POPLATKY ZA ODPAD SPRÁVA CINTORÍNOV EKONOMIKA

DOWNLOAD DEMOZabezpečujeme školenia a semináre v oblastiach :

ovládanie práce s PC
internet
textové editory
tabuľkové procesory
tvorba prezentácií
bezpečnosť na internete

Daň za psov

Tu sú evidovaní občania, ktorí platia daň za psa.


Obrazovka sa skladá z dvoch listov:


Na pravom liste je zobrazený zoznam občanov.
Zoznam možno triediť podľa všetkých polí uvedených v zozname jednoduchým kliknutím myši na hlavičku príslušného poľa. Podľa zotriedeného poľa sa dá vyhľadávať systémom postupného približovania k vyhľadávanému záznamu. Do poľa Hľadaj sa postupne vpisuje hľadaná hodnota a program sa podľa nej aktuálne nastavuje na najbližší záznam vyhovujúci hľadanému údaju. Pomocou tlačidiel so šípkami sa triedenie prepína na vzostupné a zostupné.

Ďaľšie funkcie:

 • tlačítko Tlačové zoznamy slúži na tlač zoznamov aktuálne zobrazených občanov v tabuľke.
 • tlačítko Filter slúži na výber zo zoznamu občanov podľa ľubovoľných kritérií.
 • tlačítko ... slúži na zrušenie filtra alebo na aktualizáciu zoznamu, ak sa v evidencii prevádzali zmeny. Táto aktualizácia prebehne aicky pri spustení formulára alebo pri zadávaní filtra.
 • tlačítko Ročná uzávierka slúži na ročné uzatvorenie platcov, aické pridelenie nových čísiel výmerov ku platcom a počiatočné nastavenie platcov.
 • Dvojitým kliknutím na vybratého občana alebo kliknutím na uško Platca sa užívateľ prepne na ľavý list, kde sú zobrazené detailné informácie o vybratom občanovi.


Na ľavom liste sú zobrazené detailné informácie o vybratom občanovi.Je tu možné pridávať nového občana do evidencie, upravovať údaje o občanoch alebo vyradiť občana z evidencie

U každého občana je možné evidovať tieto údaje:

priezvisko, meno, titul, rodné meno, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, adresu trvalého pobytu (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, číslo bytu, časť obce, PSČ, obec, index domu), číslo psa, vyrúbený poplatok, doteraz zaplatené, dátum úhrady, dátum poslednej čiastočnej úhrady, číslo výmeru a či je poplatok uhradený, neuhradený alebo čiastočne uhradený.

Automatické funkcie:

 • tlačítko Výmer číslo slúži na pridelenie najbližšieho voľného čísla výmeru občanovi.

Ďaľšie funkcie:

 • tlačítko Pridaj alebo kombinácia kláves CTRL+N slúži na pridávanie nových občanov do evidencie platcov za psa. Po stlačení tlačítka sa ponúkne zoznamčanov s trvalým pobytom. Po vybratí občana sa požadované údaje vyplnia aicky a občan je po potvrdení Zápisom zaradený ako platca za psa.
 • tlačítko Prehľad platieb slúži na evidenciu predpisov, platieb a nedoplatkov ku aktuálnemu poplatníkovi..
 • tlačítko Oprav alebo kombinácia kláves CTRL+O slúži na opravu uložených údajov
 • tlačítko Vyraď slúži na vyradenie občana z evidencie
 • pomocou tlačidiel so šípkami sa posúva po jednotlivých záznamoch
 • tlačítko slúži na vytlačenie tlačových formulárov ako je zoznam, výmer alebo šek ku vybratému občanovi.

Výmery sa dajú definovať podľa požiadaviek obce/mesta a podľa verzie programu v Údržbe,Nastaveniach, Definícii textov tlačových zostáv.

 • Tlačítko Návrat alebo klávesa ESC umožní opustiť formulár.