You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


MODULY

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA VOĽBY DAŇ ZA PSOV DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ POPLATKY ZA HROBY POPLATKY ZA ODPAD SPRÁVA CINTORÍNOV EKONOMIKA

DOWNLOAD DEMOZabezpečujeme školenia a semináre v oblastiach :

ovládanie práce s PC
internet
textové editory
tabuľkové procesory
tvorba prezentácií
bezpečnosť na internete

Poplatky za hroby


Tu sú evidovaní občania, ktorí platia poplatok za prenájom hrobu alebo hrobov.

Obrazovka sa skladá z dvoch listov:

Na pravom liste je zobrazený zoznam platcov.


Zoznam možno triediť podľa všetkých polí uvedených v zozname jednoduchým kliknutím myši na hlavičku príslušného poľa. Podľa zotriedeného poľa sa dá vyhľadávať systémom postupného približovania k vyhľadávanému záznamu. Do poľa Hľadaj sa postupne vpisuje hľadaná hodnota a program sa podľa nej aktuálne nastavuje na najbližší záznam vyhovujúci hľadanému údaju. Pomocou tlačidiel so šípkami sa triedenie prepína na vzostupné a zostupné.

Ďaľšie funkcie:

 • tlačítko Tlačové zoznamy slúži na tlač zoznamov aktuálne zobrazených záznamov v tabuľke.
 • tlačítko Filter slúži na výber zo zoznamu záznamov podľa ľubovoľných kritérií.
 • tlačítko poplatky_za_hroby slúži na zrušenie filtra alebo na aktualizáciu zoznamu, ak sa v evidencii prevádzali zmeny. Táto aktualizácia prebehne automaticky pri spustení formulára alebo pri zadávaní filtra.
 • tlačítko Zoznam hrobov slúži na evidenciu zoznamu hrobov, ktorý sa automaticky vygeneruje z už zadaných čísiel hrobov ku jednotlivým poplatníkom. Tu je možné zoznam hrobov dopĺňať alebo upravovať ručne.
 • Dvojitým kliknutím na vybratého občana alebo kliknutím na uško Platca sa užívateľ prepne na ľavý list, kde sú zobrazené detailné informácie o vybratom poplatníkovi.


Na ľavom liste sú zobrazené detailné informácie o vybratom patcovi.Je tu možné pridávať nového poplatníka do evidencie, upravovať údaje o platcoch alebo vyradiť platcu z evidencie

U každého občana je možné evidovať tieto údaje :

priezvisko, meno, titul, rodné meno, rodné číslo, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, číslo bytu, časť obce, PSČ, obec, index domu), číslo hrobu, počet miest, dátum poslednej platby za hrob, do kedy je poplatok zaplatený, výška zaplateného poplatku, mená a dátumy úmrtia pochovaných občanov na príslušnom hrobovom mieste, číslo výmeru a poznámka.

Automatické funkcie:

 • tlačítko poplatky_za_hroby slúži na výber hrobu z preddefinovaného zoznamu hrobov.

Ďaľšie funkcie:

 • tlačítko Pridaj alebo kombinácia kláves CTRL+N slúži na pridávanie nových občanov do evidencie platcov za hroby. Po stlačení tlačítka sa ponúknu dva typy platcov. Občan z evidencie alebo občan mimo evidencie trvalých pobytov. Po výbere občana z evidencie sa ponúkne zoznam občanov s trvalým pobytom. Po vybratí občana sa požadované údaje vyplnia automaticky a občan je po potvrdení Zápisom zaradený ako platca za hrob. Pri druhej možnosti sa požadované údaje musia vyplniť ručne.
 • tlačítko Oprav alebo kombinácia kláves CTRL+O slúži na opravu uložených údajov
 • tlačítko Vyraď slúži na vyradenie občana z evidencie
 • pomocou tlačidiel so šípkami sa posúva po jednotlivých záznamoch
 • tlačítko slúži na vytlačenie tlačových formulárov ako je zoznam, výmer alebo šek ku vybratému občanovi.

Výmery sa dajú definovať podľa požiadaviek obce/mesta a podľa verzie programu v Údržbe,Nastaveniach, Definícii textov tlačových zostáv.

 • Tlačítko Návrat alebo klávesa ESC umožní opustiť formulár.