You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


MODULY

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA VOĽBY DAŇ ZA PSOV DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ POPLATKY ZA HROBY POPLATKY ZA ODPAD SPRÁVA CINTORÍNOV EKONOMIKA

DOWNLOAD DEMOZabezpečujeme školenia a semináre v oblastiach :

ovládanie práce s PC
internet
textové editory
tabuľkové procesory
tvorba prezentácií
bezpečnosť na internete

Dane z nehnuteľností


Tu sú evidovaní občania alebo právnické osoby resp. podnikatelia, ktorí platia daň z nehnuteľností

Obrazovka sa skladá z dvoch listov:

Na pravom liste je zobrazený zoznam daňovníkov.Zoznam možno triediť podľa všetkých polí uvedených v zozname jednoduchým kliknutím myši na hlavičku príslušného poľa. Podľa zotriedeného poľa sa dá vyhľadávať systémom postupného približovania k vyhľadávanému záznamu. Do poľa Hľadaj sa postupne vpisuje hľadaná hodnota a program sa podľa nej aktuálne nastavuje na najbližší záznam vyhovujúci hľadanému údaju. Pomocou tlačidiel so šípkami sa triedenie prepína na vzostupné a zostupné.

Ďaľšie funkcie:

 • tlačítko Tlačové zoznamy slúži na tlač zoznamov aktuálne zobrazených záznamov v tabuľke.


 • tlačítko Filter slúži na výber zo zoznamu záznamov podľa ľubovoľných kritérií.


 • tlačítko ... slúži na zrušenie filtra alebo na aktualizáciu zoznamu, ak sa v evidencii prevádzali zmeny. Táto aktualizácia prebehne aicky pri spustení formulára alebo pri zadávaní filtra.
 • tlačítko Ročná uzávierka slúži na ročné uzatvorenie daňovníkov, aické pridelenie nových čísiel výmerov, nastavenie nových čísiel konaní, vyrúbenie dane podľa nastavených parametrov, predpis platieb a počiatočné nastavenie daňovníkov podľa nastavených parametrov.

Nastavenia parametrov:


 • tlačítko Neuhradené slúži na sledovanie platcov, ktorí ku zadanému dátumu meškajú so zaplatením poplatku.
 • tlačítko Neuhr. v min. slúži na sledovanie platcov, ktorí ku zadanému roku majú nedoplatky z minulých období.
 • tlačítko Osl. a zľavy slúži na prehľad platcov, u ktorých sa eviduje oslobodenie od dane alebo zľava na dani.
 • tlačítko Preplatky slúži na prehľad platcov, u ktorých sa eviduje preplatok na dani z nehnuteľností..
 • Dvojitým kliknutím na vybratého daňovníka alebo kliknutím na uško Daňovník sa užívateľ prepne na ľavý list, kde sú zobrazené detailné informácie o vybratom daňovníkovi.

Na ľavom liste sú zobrazené detailné informácie o vybratom daňovníkovi.


Je tu možné pridávať nového daňovníka do evidencie, upravovať údaje o daňovníkovi alebo vyradiť daňovníka z evidencie

U každého daňovníka je možné evidovať tieto údaje:

priezvisko, meno, titul, rodné číslo/IČO,telefón, právnu formu, adresu trvalého pobytu (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, číslo bytu, časť obce, PSČ, obec),výmer od dátumu, výmer po dátum, vyrúbená daň za byty, stavby a pozemky, celková vyrúbená daň, doteraz zaplatené, dátum úhrady, dátum poslednej čiastočnej úhrady, číslo konania, číslo výmeru, typ splátok a či je poplatok uhradený, neuhradený alebo čiastočne uhradený, či platca platí prostredníctvom SIPO.

Automatické funkcie:

 • tlačítko Výmer číslo slúži na pridelenie najbližšieho voľného čísla výmeru daňovníkovi.
 • tlačítko Číslo konania slúži na pridelenie najbližšieho voľného čísla konania
 • tlačítko Vyrúbená daň slúži na výpočet dane z nehnuteľnosti
 • tlačítko Prehľad platieb slúži na evidenciu predpisov a platieb • tlačítko POZEMKY slúži na evidenciu pozemkov u vybratého daňovníka


 • tlačítko STAVBY slúži na evidenciu stavieb u vybratého daňovníka • tlačítko BYTY slúži na evidenciu bytov u vybratého daňovníka


Ďaľšie funkcie:

 • tlačítko Pridaj alebo kombinácia kláves CTRL+N slúži na pridávanie nových daňovníkov do evidencie. Po stlačení tlačítka sa ponúknu dva typy platcov. Občan z evidencie a občan mimo evidencie. Po výbere občana z evidencie sa ponúkne zoznam občanov s trvalým pobytom. Po vybratí občana sa požadované údaje vyplnia aicky a občan je po potvrdení Zápisom zaradený ako platca za daň z nehnuteľnosti. Pri druhej možnosti sa požadované údaje musia vyplniť ručne.
 • tlačítko Oprav alebo kombinácia kláves CTRL+O slúži na opravu uložených údajov
 • tlačítko Vyraď slúži na vyradenie daňovníka z evidencie
 • pomocou tlačidiel so šípkami sa posúva po jednotlivých záznamoch
 • tlačítko slúži na vytlačenie tlačových formulárov ako je zoznam, výmer, upomienka,podpisový zoznam alebo šek ku vybratému daňovníkovi. Výmery sa dajú definovať podľa požiadaviek obce/mesta a podľa verzie programu v Údržbe,Nastaveniach, Definícii textov tlačových zostáv.
 • Tlačítko Návrat alebo klávesa ESC umožní opustiť formulár.


Ďaľšie funkcie:

Program ďaľej umožňuje:

 • vyhľadávanie a zobrazenie údajov podľa čísla katastrálneho územia a čisla parcely
 • výpočet výkazu o dani z nehnuteľností za určený rok
 • prehľad platieb za nastavené obdobie