You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


MODULY

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA VOĽBY DAŇ ZA PSOV DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ POPLATKY ZA HROBY POPLATKY ZA ODPAD SPRÁVA CINTORÍNOV EKONOMIKA

DOWNLOAD DEMOZabezpečujeme školenia a semináre v oblastiach :

ovládanie práce s PC
internet
textové editory
tabuľkové procesory
tvorba prezentácií
bezpečnosť na internete

Evidencia obyvateľov

Všeobecný popis:

 • evidencia trvalého pobytu (meno, rodné meno, rod.č., dátum narodenia, pohlavie, miesto narodenia, stav, adresu trvalého pobytu, adresu predchádzajúceho pobytu, národnosť, občianstvo, č.ob.preukazu, povolanie, zamestnávateľ, vojak, nesvojprávny, poznámka a dátum prihlásenia k pobytu)
 • rodinné väzby medzi zaevidovanými občanmi
 • evidencia prechodných pobytov
 • evidencia odsťahovaných s adresou kam sa občan odsťahoval
 • evidencia úmrtí s miesotm a dátumom úmrtia
 • ľubovoľne definovateľné tlačové zoznamy
 • tlačové formuláre k danému občanovi
 • štatistický prehľad o počte občanov prihlásených k trvalému pobytu, počte občanov prihlásených k prechodnému pobytu, počte odsťahovaných občanov, počte úmrtí celkovo aj za daný rok a priemerný vek obyvateľov k danému dátumu
 • zoznam ulíc
 • aické počítanie dátumu narodenia a pohlavia z rodného čísla
 • aické vyhľadávanie adresy podľa indexu domu a naopak
 • ľubovoľné vyhľadávanie a vytváranie zoznamov podľa zadaných kritérií

Program sa ovláda myšou a / alebo klávesnicou. Ovládanie je intuitívne, tlačítka majú plávajúcu nápovedu, pomocou klávesy F1 sa dá vyvolať interaktívny HELP.


Detailný popis:


Trvalý pobyt


Tu sú evidovaní občania, ktorí majú trvalý pobyt v meste/obci.

Obrazovka sa skladá z dvoch listov:

Na pravom liste je zobrazený zoznam občanov.Zoznam možno triediť podľa všetkých polí uvedených v zozname jednoduchým kliknutím myši na hlavičku príslušného poľa. Podľa zotriedeného poľa sa dá vyhľadávať systémom postupného približovania k vyhľadávanému záznamu. Do poľa Hľadaj sa postupne vpisuje hľadaná hodnota a program sa podľa nej aktuálne nastavuje na najbližší záznam vyhovujúci hľadanému údaju. Pomocou tlačidiel so šípkami sa triedenie prepína na vzostupné a zostupné.

Ďaľšie funkcie:

 • tlačítko Tlačové zoznamy slúži na tlač zoznamov aktuálne zobrazených občanov v tabuľke.
 • tlačítko Filter slúži na výber zo zoznamu občanov podľa ľubovoľných kritérií.


 • tlačítko evidencia_obyvatelov slúži na zrušenie filtra alebo na aktualizáciu zoznamu, ak sa v evidencii prevádzali zmeny. Táto aktualizácia prebehne aicky pri spustení formulára alebo pri zadávaní filtra.
 • tlačítko Rodina slúži na zobrazenie údajov o rodine vybratého občana.

Dvojitým kliknutím na vybratého občana alebo kliknutím na uško Evidenčná karta obyvateľa sa užívateľ prepne na ľavý list, kde sú zobrazené detailné informácie o vybratom občanovi.

Na ľavom liste sú zobrazené detailné informácie o vybratom občanovi .


Je tu možné pridávať nového občana do evidencie, upravovať údaje o občanoch alebo vyradiť občana z evidencie. Ak sa občan odsťahoval alebo umrel, toto tlačítko nepoužívajte, ale zaevidujte občana do zoznamu odsťahovaných alebo zosnulých. Týmto sa občan aicky z evidencie trvalých pobytov vyradí.

U každého občana je možné evidovať tieto údaje:

priezvisko, meno, titul, rodné meno, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, miesto a okres narodenia, rodinný stav, adresu trvalého pobytu (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, číslo bytu, časť obce, PSČ, obec, index domu), adresu predchádzajúceho pobytu, národnosť, občianstvo, navštevovanú školu, vojak/nevojak, nesvojprávny, dátum prihlásenia k pobytu, povolanie, zamestnávateľ, číslo obč. preukazu, kto vydal OP a poznámku.

Automatické funkcie:

podľa nastavených parametrov je možné pri vypĺňaní údajov využívať aické funkcie progarmu:

 • po zadaní rodného čísla program skontroluje správnosť rodného čísla a vypočíta dátum narodenia a pohlavie občana
 • rodné meno je predvypĺňané aicky priezviskom občana
 • PSČ a mesto adresy trvalého pobytu je vypĺňané aicky podľa nastavených parametrov
 • podľa zadaného indexu domu sa vyplní adresa ak sa už v evidencii takýto index domu nachádza a naopak podľa adresy sa vyplní index domu, ak sa takáto adresa už v evidencii nachádza
 • národnosť a občianstvo sa predvyplnia na Slovenské
 • pri vypĺňaní stavu, národnosti a občianstva možnosť výberu zo zoznamu. Ak sa požadovaný údaj v zozname nenachádza, vyplní sa ručne a po jeho prvom vyplnení sa aicky do zoznamu doplní. Prebytočný údaj v zozname sa dá vymazať kombináciou kláves CTRL+Del.

Ďaľšie funkcie:

 • tlačítko Pridaj alebo kombinácia kláves CTRL+N slúži na pridávanie nových občanov do evidencie
 • tlačítko Oprav alebo kombinácia kláves CTRL+O slúži na opravu uložených údajov
 • tlačítko Vyraď slúži na vyradenie občana z evidencie
 • pomocou tlačidiel so šípkami sa posúva po jednotlivých záznamoch
 • tlačítko slúži na vytlačenie tlačových formulárov ku vybratému občanovi


 • Tlačítko Návrat alebo klávesa ESC umožní opustiť formulár.


Prechodný pobyt


Tu sú evidovaní občania, ktorí majú prechodný pobyt v meste/obci.

Obrazovka sa skladá z dvoch listov:

Na pravom liste je zobrazený zoznam občanov.

Zoznam možno triediť podľa všetkých polí uvedených v zozname jednoduchým kliknutím myši na hlavičku príslušného poľa. Podľa zotriedeného poľa sa dá vyhľadávať systémom postupného približovania k vyhľadávanému záznamu. Do poľa Hľadaj sa postupne vpisuje hľadaná hodnota a program sa podľa nej aktuálne nastavuje na najbližší záznam vyhovujúci hľadanému údaju. Pomocou tlačidiel so šípkami sa triedenie prepína na vzostupné a zostupné.

Ďaľšie funkcie:

 • tlačítko Tlačové zoznamy slúži na tlač zoznamov aktuálne zobrazených občanov v tabuľke.
 • tlačítko Filter slúži na výber zo zoznamu občanov podľa ľubovoľných kritérií.
 • tlačítko evidencia_obyvatelov slúži na zrušenie filtra alebo na aktualizáciu zoznamu, ak sa v evidencii prevádzali zmeny. Táto aktualizácia prebehne aicky pri spustení formulára alebo pri zadávaní filtra.
 • Dvojitým kliknutím na vybratého občana alebo kliknutím na uško Evidenčná karta obyvateľa sa užívateľ prepne na ľavý list, kde sú zobrazené detailné informácie o vybratom občanovi.

Na ľavom liste sú zobrazené detailné informácie o vybratom občanovi.Je tu možné pridávať nového občana do evidencie, upravovať údaje o občanoch alebo vyradiť občana z evidencie.

U každého občana je možné evidovať tieto údaje:

priezvisko, meno, titul, rodné meno, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, miesto a okres narodenia, rodinný stav, adresu trvalého pobytu (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, číslo bytu, časť obce, PSČ, obec, index domu), adresu trvalého pobytu, národnosť, občianstvo, vojak/nevojak, nesvojprávny, dátum prihlásenia k pobytu, dátum ukončenia pobytu, povolanie, zamestnávateľ, číslo obč. preukazu, kto vydal OP a poznámku.

Automatické funkcie:

podľa nastavených parametrov je možné pri vypĺňaní údajov využívať aické funkcie progarmu:

 • po zadaní rodného čísla program skontroluje správnosť rodného čísla a vypočíta dátum narodenia a pohlavie občana
 • rodné meno je predvypĺňané aicky priezviskom občana
 • PSČ a mesto adresy trvalého pobytu je vypĺňané aicky podľa nastavených parametrov
 • podľa zadaného indexu domu sa vyplní adresa ak sa už v evidencii takýto index domu nachádza a naopak podľa adresy sa vyplní index domu, ak sa takáto adresa už v evidencii nachádza
 • národnosť a občianstvo sa predvyplnia na Slovenské
 • pri vypĺňaní stavu, národnosti a občianstva možnosť výberu zo zoznamu. Ak sa požadovaný údaj v zozname nenachádza, vyplní sa ručne a po jeho prvom vyplnení sa aicky do zoznamu doplní. Prebytočný údaj v zozname sa dá vymazať kombináciou kláves CTRL+Del.

Ďaľšie funkcie:

 • tlačítko Pridaj alebo kombinácia kláves CTRL+N slúži na pridávanie nových občanov do evidencie
 • tlačítko Oprav alebo kombinácia kláves CTRL+O slúži na opravu uložených údajov
 • tlačítko Vyraď slúži na vyradenie občana z evidencie
 • pomocou tlačidiel so šípkami sa posúva po jednotlivých záznamoch
 • tlačítko slúži na vytlačenie tlačových formulárov ku vybratému občanovi
 • Tlačítko Návrat alebo klávesa ESC umožní opustiť formulár.


Odsťahovaní občania


Tu sú evidovaní občania, ktorí sa z mesta/obce odsťahovali.

Obrazovka sa skladá z dvoch listov:

Na pravom liste je zobrazený zoznam občanov.

Zoznam možno triediť podľa všetkých polí uvedených v zozname jednoduchým kliknutím myši na hlavičku príslušného poľa. Podľa zotriedeného poľa sa dá vyhľadávať systémom postupného približovania k vyhľadávanému záznamu. Do poľa Hľadaj sa postupne vpisuje hľadaná hodnota a program sa podľa nej aktuálne nastavuje na najbližší záznam vyhovujúci hľadanému údaju. Pomocou tlačidiel so šípkami sa triedenie prepína na vzostupné a zostupné.

Ďaľšie funkcie:

 • tlačítko Tlačové zoznamy slúži na tlač zoznamov aktuálne zobrazených občanov v tabuľke.
 • tlačítko Filter slúži na výber zo zoznamu občanov podľa ľubovoľných kritérií.
 • tlačítko evidencia_obyvatelov slúži na zrušenie filtra alebo na aktualizáciu zoznamu, ak sa v evidencii prevádzali zmeny. Táto aktualizácia prebehne aicky pri spustení formulára alebo pri zadávaní filtra.
 • Dvojitým kliknutím na vybratého občana alebo kliknutím na uško Evidenčná karta obyvateľa sa užívateľ prepne na ľavý list, kde sú zobrazené detailné informácie o vybratom občanovi.

Na ľavom liste sú zobrazené detailné informácie o vybratom občanovi.


Je tu možné pridávať nového občana do evidencie odsťahovaných, upravovať údaje o občanoch alebo vyradiť občana z evidencie odsťahovaných.

U každého občana je možné evidovať tieto údaje:

priezvisko, meno, titul, rodné meno, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, miesto narodenia, adresu kam sa občan odsťahoval, národnosť, dátum odsťahovania, číslo obč. preukazu a kto vydal OP.

Ďaľšie funkcie:

 • tlačítko Pridaj alebo kombinácia kláves CTRL+N slúži na pridávanie nových občanov do evidencie odsťahovaných. Po stalčení tlačítka sa ponúkne zoznam občanov s trvalým pobytom. Po vybratí občana sa požadované údaje vyplnia aicky a občan je po potvrdení Zápisom vyradený.z evidencie trvalého pobytu..
 • tlačítko Oprav alebo kombinácia kláves CTRL+O slúži na opravu uložených údajov
 • tlačítko Vyraď slúži na vyradenie občana z evidencie
 • pomocou tlačidiel so šípkami sa posúva po jednotlivých záznamoch
 • Tlačítko Návrat alebo klávesa ESC umožní opustiť formulár.


Kronika úmrtí


Tu sú evidovaní zosnulí občania.

Obrazovka sa skladá z dvoch listov:

Na pravom liste je zobrazený zoznam občanov.

Zoznam možno triediť podľa všetkých polí uvedených v zozname jednoduchým kliknutím myši na hlavičku príslušného poľa. Podľa zotriedeného poľa sa dá vyhľadávať systémom postupného približovania k vyhľadávanému záznamu. Do poľa Hľadaj sa postupne vpisuje hľadaná hodnota a program sa podľa nej aktuálne nastavuje na najbližší záznam vyhovujúci hľadanému údaju. Pomocou tlačidiel so šípkami sa triedenie prepína na vzostupné a zostupné.

Ďaľšie funkcie:

 • tlačítko Tlačové zoznamy slúži na tlač zoznamov aktuálne zobrazených občanov v tabuľke.
 • tlačítko Filter slúži na výber zo zoznamu občanov podľa ľubovoľných kritérií.
 • tlačítko evidencia_obyvatelov slúži na zrušenie filtra alebo na aktualizáciu zoznamu, ak sa v evidencii prevádzali zmeny. Táto aktualizácia prebehne aicky pri spustení formulára alebo pri zadávaní filtra.
 • Dvojitým kliknutím na vybratého občana alebo kliknutím na uško Evidenčná karta obyvateľa sa užívateľ prepne na ľavý list, kde sú zobrazené detailné informácie o vybratom občanovi.

Na ľavom liste sú zobrazené detailné informácie o vybratom občanovi.


Je tu možné pridávať nového občana do kroniky úmrtí, upravovať údaje o občanoch alebo vyradiť občana z evidencie úmrtí.

U každého občana je možné evidovať tieto údaje : priezvisko, meno, titul, rodné meno, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, miesto narodenia, národnosť, dátum úmrtia a miesto úmrtia.

Ďaľšie funkcie:

 • tlačítko Pridaj alebo kombinácia kláves CTRL+N slúži na pridávanie nových občanov do kroniky úmrtí. Po stalčení tlačítka sa ponúkne zoznam občanov s trvalým pobytom. Po vybratí občana sa požadované údaje vyplnia aicky a občan je po potvrdení Zápisom vyradený.z evidencie trvalého pobytu.
 • tlačítko Oprav alebo kombinácia kláves CTRL+O slúži na opravu uložených údajov
 • tlačítko Vyraďslúži na vyradenie občana z evidencie
 • pomocou tlačidiel so šípkami sa posúva po jednotlivých záznamoch

 • Tlačítko Návrat alebo klávesa ESC umožní opustiť formulár.


Štatistické údaje - evidencia


Táto obrazovka slúži na štatistický prehľad o občanoch. Vypočítavajú sa tu počty obyvateľov prihlásených ku trvalému pobytu, počty obyvateľov prihlásených k prechodnému pobytu, počet odsťahovaných občanov, počet zosnulých obyvateľov celkovo a za zadaný rok.

Je tu možné sledovať počty obyvateľov v ľubovoľne zadaných vekových skupinách a priemerný vek občanov ku zadanému dátumu.Štatistika - výstupy


Tu je možné vytlačiť zoznam ulíc aj s pridelenými popisnými a orientačnými číslami. Taktiež sa tu nachádza tlačový výstup o počte obyvateľov na jednotlivých adresách trvalého pobytu na vybratej ulici.