You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


MODULY

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA VOĽBY DAŇ ZA PSOV DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ POPLATKY ZA HROBY POPLATKY ZA ODPAD SPRÁVA CINTORÍNOV EKONOMIKA

DOWNLOAD DEMOZabezpečujeme školenia a semináre v oblastiach :

ovládanie práce s PC
internet
textové editory
tabuľkové procesory
tvorba prezentácií
bezpečnosť na internete

Správa cintorínov

1. Nájomcovia

Tu sú evidovaní občania, ktorí platia poplatok za prenájom miesta v hrobe alebo hroboch.

Obrazovka sa skladá z dvoch listov:

Na pravom liste je zobrazený zoznam nájomcov.


Zoznam možno triediť podľa všetkých polí uvedených v zozname jednoduchým kliknutím myši na hlavičku príslušného poľa. Podľa zotriedeného poľa sa dá vyhľadávať systémom postupného približovania k vyhľadávanému záznamu. Do poľa Hľadaj sa postupne vpisuje hľadaná hodnota a program sa podľa nej aktuálne nastavuje na najbližší záznam vyhovujúci hľadanému údaju. Pomocou tlačidiel so šípkami sa triedenie prepína na vzostupné a zostupné.

Ďaľšie funkcie:

 • tlačítko Tlačové zoznamy slúži na tlač zoznamov aktuálne zobrazených záznamov v tabuľke.
 • tlačítko Filter slúži na výber zo zoznamu záznamov podľa ľubovoľných kritérií.
 • tlačítko sprava_cintorinov slúži na zrušenie filtra alebo na aktualizáciu zoznamu, ak sa v evidencii prevádzali zmeny. Táto aktualizácia prebehne automaticky pri spustení formulára alebo pri zadávaní filtra.
 • Dvojitým kliknutím na vybratého občana alebo kliknutím na uško Platca sa užívateľ prepne na ľavý list, kde sú zobrazené detailné informácie o vybratom poplatníkovi.


Na ľavom liste sú zobrazené detailné informácie o vybratom nájomcovi.


Je tu možné pridávať nového poplatníka do evidencie, upravovať údaje o platcoch alebo vyradiť platcu z evidencie

U každého občana je možné evidovať tieto údaje:

priezvisko, meno, titul, rodné meno, rodné číslo, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, číslo bytu, časť obce, PSČ, obec ), číslo hrobu, počet miest, dátum poslednej platby za hrob, do kedy je poplatok zaplatený, výška zaplateného poplatku, mená a dátumy úmrtia pochovaných občanov na príslušnom hrobovom mieste, číslo výmeru, číslo nájomnej zmluvy, dátumj uzavretia zmluvy, dátum vypovedania zmluvy a poznámka.

Automatické funkcie:

 • tlačítko Suma/rok slúži na spočítanie súm za jednotlivé hrobové miesta.
 • tlačítko Výmer číslo slúži na pridelenie najbližšiho voľného čísla výmeru
 • tlačítko Pridať miesto slúži na priradenie hrobového miesta danému poplatníkovi.
 • tlačítko Zrušiť miesto slúži na odpopjenie označeného hrobového miesta od daného poplatníka
 • tlačítko Prehľad platieb slúži na evidenciu predpisov, platieb a nedoplatkov ku aktuálnemu poplatníkovi.

Ďaľšie funkcie:

 • tlačítko Pridaj alebo kombinácia kláves CTRL+N slúži na pridávanie nových občanov do evidencie platcov za hroby. Po stlačení tlačítka sa ponúknu dva typy platcov. Občan z evidencie alebo občan mimo evidencie trvalých pobytov. Po výbere občana z evidencie sa ponúkne zoznam občanov s trvalým pobytom. Po vybratí občana sa požadované údaje vyplnia automaticky a občan je po potvrdení Zápisom zaradený ako platca za hrob. Pri druhej možnosti sa požadované údaje musia vyplniť ručne.
 • tlačítko Oprav slúži na opravu uložených údajov
 • tlačítko Vyraď slúži na vyradenie občana z evidencie
 • pomocou tlačidiel so šípkami sa posúva po jednotlivých záznamoch
 • tlačítko slúži na vytlačenie tlačových formulárov ako je zoznam, výmer alebo šek ku vybratému občanovi. Výmery sa dajú definovať podľa požiadaviek obce/mesta a podľa verzie programu v Údržbe,Nastaveniach, Definícii textov tlačových zostáv.


2. Hrobové miesta

Pomocou tohto formulára sa evidujú jednotlivé hrobové miesta. Hrobové miesto sa môže identifikovať označením cintorína, sekcie, časti cintorína a samotného čísla hrobu podľa nastaveného čísleníka.


U každého hrobového miesta sa evidujú údaje:

typ hrobu, kedy bol hrob založený, od kedy sa archivuje, údaje o pochovanom (meno, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, dátum pochovania, tlecia doba, hĺbka pochovania, miesto pochovania v hrobe a záznam o nebezpečnej chorobe) a údaje o nájomcovi príslušného hrobového miesta. Taktiež je možné pripojiť fotku daného hrobového miesta v digitálnej forme.


3. Grafické mapy cintorínov

Tento modul slúži na grafické znázornenie cintorínov s priamym prepojením na evidenciu hrobových miest. Toto grafické zobrazenie sa delí na dve základné časti.


1.časť – ZOBRAZENIE CINTORÍNUPomocou tohto formulára sa graficky navrhne rozdelenie celého cintorínu na jednotlivé sekcie a rozdelenie sekcií na jednotlivé časti. Je potrebné zaviesť aspoň jednu sekciu, aby bolo možné ďalej znázorňovať jednotlivé hrobové miesta.

Na túto základnú obrazovku je možné pridávať sekcie, do jednotlivých sekcií časti a rôzne grafické objekty ako sú obdĺžniky, kruhy, elipsy a popisky.

Ovládanie je intuitívne. Pomocou pravého kliku myši nad vybratým objektom sa vyvolá menu s akciami, ktoré môže užívateľ nad objektom prevádzať (ako napr. pridávanie nových objektov, vymazať aktuálny objekt, zmeniť farbu objektu, zmeniť orientáciu písma pri popiske atď. ) Taktiež sa dajú jednotlivé akcie vyvolať pomocou nástrojovej lišty naspodu grafického znázornenia.

Sekcie a časti sa presúvajú na mape pomocou ťahania myšou (tzv. drag and drop) nad názvom sekcie alebo časti.

Grafické objekty a samotné hroby sa presúvajú na mape pomocou ťahania myšou (tzv. drag and drop) nad objektom alebo hrobom.

Veľkosť sekcie, časti, hrobu alebo grafického objektu sa nastavuje myšou v pravom dolnom rohu vybratej sekcie, časti, hrobu alebo grafického objektu.


Všetky zmeny, ktoré užívateľ urobí nad grafickými objektami po zavolaní formuláru sa dajú zrušiť pomocou tlačítka REDO na nástrojovej lište. Je to funkcia, ktorá hlavne chráni pred nechceným vymazaním objektov.

Ovládanie nad hlavným formulárom:

akcie na pravý klik myši:

 • pridať novú sekciu
 • pridať obdĺžnik
 • pridať kruh
 • pridať popisku


Ovládanie nad SEKCIOU:

akcie na pravý klik myši:

 • pridať novú časť
 • zmeniť farbu pozadia
 • vymazať sekciu
 • nastaviť sekciu ako priesvitnú
 • nastaviť sekciu ako nepriesvitnú
 • presunúť sekciu do popredia pred ostatné grafické objekty

akcie na dvojitý klik myši:

 • nad nadpisom sekcie - zmeniť názov sekcie
 • nad sekci - detailné zobrazenie rozmiestnenia hrobov v danej sekcii (ak sekcia nie je rozdelená na časti)


Ovládanie nad ČASŤOU:

akcie na pravý klik myši:

 • zmeniť farbu pozadia
 • vymazať časť
 • nastaviť časť ako priesvitnú
 • nastaviť časť ako nepriesvitnú
 • presunúť časť do popredia pred ostatné grafické objekty

akcie na dvojitý klik myši:

 • nad nadpisom časti - zmeniť názov časti
 • nad časťou - detailné zobrazenie rozmiestnenia hrobov v danej časti


Ovládanie nad OBDĹŽNIKOM a KRUHOM:

akcie na pravý klik myši:

 • zmeniť farbu pozadia
 • vymazať objekt
 • nastaviť objekt ako priesvitný
 • nastaviť objekt ako nepriesvitný
 • presunúť objekt do popredia pred ostatné grafické objekty


Ovládanie nad POPISKOU:

akcie na pravý klik myši:

 • zmeniť farbu písma
 • vymazať popiskl
 • nastaviť veľkosť fontu
 • otočiť text o 90 stupňov
 • presunúť popisku do popredia pred ostatné grafické objekty

akcie na dvojitý klik myši:

 • zmeniť popisku


2.časť – ZOBRAZENIE rozmiestnenia hrobov vybratej SEKCIE alebo ČASTI
Pomocou tohto formulára sa graficky navrhne rozdelenie hrobov vybratej sekcie alebo časti cintorína.

Na túto obrazovku je možné pridávať hroby a taktiež rôzne grafické objekty ako sú obdĺžniky, kruhy, elipsy a popisky.

Ovládanie je intuitívne. Pomocou pravého kliku myši nad vybratým objektom sa vyvolá menu s akciami, ktoré môže užívateľ nad objektom prevádzať (ako napr. pridávanie nových objektov, vymazať aktuálny objekt, zmeniť farbu objektu, zmeniť orientáciu písma pri popiske atď. ) Taktiež sa dajú jednotlivé akcie vyvolať pomocou nástrojovej lišty naspodu grafického znázornenia.

Grafické objekty a samotné hroby sa presúvajú na mape pomocou ťahania myšou (tzv. drag and drop) nad objektom alebo hrobom.

Veľkosť hrobu alebo grafického objektu sa nastavuje myšou v pravom dolnom rohu vybratého hrobu alebo grafického objektu.

Ovládanie nad hlavným formulárom:

akcie na pravý klik myši:

 • pridať nový hrob – po grafickom pridaní hrobu sa program opýta, či má hrob zaradiť aj do evidencie hrobov. Po kladnej odpovedi môže užívateľ nastaviť o danom hrobe ostatné údaje viď. evidencia hrobových miest.
 • pridať sériu hrobov – tu je možné pridať sériu niekoľkých hrobov podľa prednastavnej veľkosti, odstupov, farby a počiatočného čísla
 • pridať štvorec
 • pridať kruh
 • pridať popisku
 • pridať fotku na pozadie – tu je možné pridať tzv. letecký pohľad na danú časť cintorína v grafickej podobe bmp,,jpeg,tiff,dib,gif atď. a docieliť tak reálny pohľad na danú časť cintorína pri spriehľadnení jednotlivých hrobov

Ovládanie nad HROBOM:

akcie na pravý klik myši:

 • zmeniť farbu písma čísla hrobu
 • zmeniť farbu pozadia
 • vymazať hrob
 • nastaviť hrob ako priesvitný
 • nastaviť hrob ako nepriesvitný
 • presunúť hrob do popredia pred ostatné grafické objekty
 • nastaviť univerzálnu veľkosť – v čísleníku cintorínov sa dajú nastaviť až 4 rôzne univerzálne veľkosti hrobov

akcie na dvojitý klik myši:

 • nad číslom hrobu - zmeniť číslo hrobu
 • nad hrobom - detailné zobrazenie hrobových miest v evidencii alebo pridanie vybratého hrobu do evidencie hrobových miest